Kurs Formacji Juniorackiej

Rok 2023-2024

Materiały dla juniorystek (strona kodowana)

Materiały dla mistrzyń (strona kodowana)

Idea Kursu Formacji Juniorackiej

W adhortacji apostolskiej Vita consecrata Sługa Boży Jan Paweł II zachęcił instytuty życia konsekrowanego do wzajemnej współpracy, aby „pomagały sobie nawzajem, starając się zrozumieć zamysł Boży, ukryty w obecnych doświadczeniach historii” (nr 53). Częścią dzisiejszego doświadczenia zgromadzeń zakonnych i instytutów świeckich w Polsce jest niewątpliwie spadek liczby powołań. Obecnie wyzwaniem dla wielu rodzin zakonnych, tak męskich, jak i żeńskich, jest zapewnienie młodym osobom pogłębionej formacji podstawowej.

Wychodząc naprzeciw potrzebie sygnalizowanej między innymi przez uczestniczki Szkoły Formatorek Zakonnych opracowaliśmy program formacyjny dla sióstr juniorystek z różnych zgromadzeń zakonnych i instytutów świeckich. Zachętę do podejmowania tego typu inicjatyw sformułował Jan Paweł II, pisząc w roku 1994 o potrzebie „wykorzystywania wkładu najlepszych współpracowników z różnych Instytutów, aby tworzyć ośrodki służące wszystkim, które nie tylko pomogą przezwyciężyć ewentualne ograniczenia, ale także zapewnią właściwy poziom formacji do życia konsekrowanego” (VC 53). Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wydała następnie Instrukcję o współpracy Instytutów w dziedzinie formacji (Rzym, 8 grudnia 1998). W dokumencie tym zdefiniowano pojęcie „międzyzakonnych centrów formacji”, przez które rozumie się różne formy współpracy w dziedzinie formacji między instytutami zakonnymi (por. nr 3). Pisząc na temat formacji na etapie profesji czasowej (por. nr 17), autorzy Instrukcji podkreślili potrzebę szkolenia młodych osób zakonnych w aspekcie ich konsekracji, pogłębienia ich formacji duchowej, doktrynalnej i pastoralnej, jak również potrzebę dobrej znajomości środków, które prowadzą do ludzkiej i chrześcijańskiej dojrzałości: „Uwzględnić trzeba również nauki humanistyczne, które przyczyniają się do dojrzałości w Chrystusie osoby ludzkiej” (tamże, nr 17). Cele te mogą być realizowane w wyspecjalizowanych centrach studiów (przy wspólnym zamieszkaniu osób formowanych z różnych instytutów) lub na drodze kursów, które są bardziej dostępne dla profesek czasowych ze względu na krótki czas możliwego ich zaangażowania (por. tamże). W Instrukcji podkreślono, że chociaż „główna odpowiedzialność za formację należy z mocy prawa do każdego Instytutu”, pożyteczna jest współpraca i solidarność w dziele formacji: „Formacja ma solidny wspólny korzeń. Jest nim działanie Boga Ojca, który formuje w osobie powołanej obraz swojego Syna” (tamże, nr 7). „Międzyzakonny charakter centrów formacji wymaga podkreślania tych aspektów, które są wspólne dla wszystkich. Jednocześnie współpraca i solidarność wymagają poszanowania i docenienia różnorodności” (tamże, nr 9).

Program Kursu Formacji Juniorackiej

Kurs Formacji Juniorackiej obejmuje pięć sesji w roku szkolnym (od września do czerwca), trwających cztery dni (od czwartku wieczora do poniedziałku w południe); jedna z sesji przeznaczona jest na rekolekcje w dynamice lectio divina. Kurs adresowany jest do osób z instytutów zakonnych i świeckich, które ukończyły nowicjat, a nie zostały jeszcze definitywnie włączone do swojego instytutu przez śluby wieczyste lub inne zobowiązania; siostry juniorystki uczestniczą w Kursie ze swoją mistrzynią. Program Kursu został rozpisany na pięć lat formacji, z tym, że każdy rok stanowi odrębną jednostkę formacyjną (możliwy jest udział junioratu z danego Instytutu zarówno w jednym wybranym roku formacji, jak i w kilku latach). Tematy przewodnie kolejnych lat Kursu: wartość osoby, powołanie, konsekracja, apostolstwo, Kościół

Program poszczególnych sesji obejmuje:

  • drogę modlitwy lectio divina
  • wykłady z zakresu antropologii, teologii życia zakonnego i psychologii
  • pracę w grupach warsztatowych
  • rozmowy formacyjne i spotkanie podsumowujące z własną mistrzynią
  • możliwość korzystania z sakramentu pojednania
  • odrębny nurt zajęć dla sióstr formatorek
  • praca w grupie
  • indywidualne rozmowy z wybranym formatorem
  • spotkania zespołu formatorów

Sesje formacyjne Kursu i rekolekcje lectio divina odbywają się w Centrum Formacji Duchowej w Trzebini. Dyrektorem Kursu jest ks. Tadeusz Dobrowolski SDS. Zaangażowani w jego program są duszpasterze Centrum Formacji Duchowej w Trzebini, zaproszeni wykładowcy i osoby prowadzące zajęcia warsztatowe (osoby świeckie i konsekrowane związane z naszym Centrum).

Pierwszeństwo w przyjęciu na kolejne lata mają junioraty, które kontynuują formację. O przyjęciu pozostałych junioratów decyduje kolejność zgłoszeń – ostateczną decyzję podejmuje dyrektor Kursu.